Bouncing Text Animation in CSS - Pure CSS Animation Effects - Tutorial

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một hiệu ứng Bouncing Text Animation đơn giản nhưng không khó để thực hiện được.
<a id="text-effect" href="#">
  <span>B</span>
  <span>o</span>
  <span>u</span>
  <span>n</span>
  <span>c</span>
  <span>e</span>
</a>

#text-effect {
  text-transform: uppercase;
  border-bottom: 8px solid #e95947;
  -webkit-box-shadow: 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.2);
      box-shadow: 0 10px 10px rgba(0,0,0,0.2);
  font-weight: bold;
  font-size: 30px;
  padding: 15px 15px 0px 15px;
  text-align: center;
  overflow: hidden;
  span {
    position: relative;
    display: inline-block;
    -webkit-animation: effect 1.5s linear infinite;
        animation: effect 1.5s linear infinite;
    &:nth-child(1), &:nth-child(1):before{
      -webkit-animation-delay: 0s;
          animation-delay: 0s
    }
    &:nth-child(2), &:nth-child(2):before {
      -webkit-animation-delay: 0.2s;
          animation-delay: 0.2s
    }
    &:nth-child(3), &:nth-child(3):before {
      -webkit-animation-delay: 0.4s;
          animation-delay: 0.4s
    }
    &:nth-child(4), &:nth-child(4):before {
      -webkit-animation-delay: 0.6s;
          animation-delay: 0.6s
    }
    &:nth-child(5), &:nth-child(5):before {
      -webkit-animation-delay: 0.8s;
          animation-delay: 0.8s
    }
    &:nth-child(6), &:nth-child(6):before {
      -webkit-animation-delay: 1s;
          animation-delay: 1s
    }
    &:before{
      content: "";
      position: absolute;
      bottom: 0;
      height: 4px;
      width: 100%;
      background-color: #e95947;
      -webkit-animation: effect1 1.5s linear infinite;
          animation: effect1 1.5s linear infinite;
    }
  }
}
@-webkit-keyframes effect {
  0%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
  10%{
    -webkit-transform: translateY(-30px);
        transform: translateY(-30px);
  }
  15%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
  25%{
    -webkit-transform: translateY(-20px);
        transform: translateY(-20px);
  }
  30%{
    -webkit-transform: translateY(-20px);
        transform: translateY(-20px);
  }
  40%{
    -webkit-transform: translateY(-10px);
        transform: translateY(-10px);
  }
  45%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
  100%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
}
@keyframes effect {
  0%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
  10%{
    -webkit-transform: translateY(-30px);
        transform: translateY(-30px);
  }
  15%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
  25%{
    -webkit-transform: translateY(-20px);
        transform: translateY(-20px);
  }
  30%{
    -webkit-transform: translateY(-20px);
        transform: translateY(-20px);
  }
  40%{
    -webkit-transform: translateY(-10px);
        transform: translateY(-10px);
  }
  45%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
  100%{
    -webkit-transform: translateY(0px);
        transform: translateY(0px);
  }
}
@-webkit-keyframes effect1 {
  0%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  10%{
    bottom: -30px;
    height: 34px;
  }
  15%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  25%{
    bottom: -20px;
    height: 24px;
  }
  30%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  40%{
    bottom: -10px;
    height: 14px;
  }
  45%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  100%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
}
@keyframes effect1 {
  0%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  10%{
    bottom: -30px;
    height: 34px;
  }
  15%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  25%{
    bottom: -20px;
    height: 24px;
  }
  30%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  40%{
    bottom: -10px;
    height: 14px;
  }
  45%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
  100%{
    bottom: 0;
    height: 4px;
  }
}

0 thảo luận về Bouncing Text Animation in CSS - Pure CSS Animation Effects - Tutorial

comment_blank
Hãy để lại #comment của bạn mình sẽ giải đáp thắc mắc một cách sớm nhất có thể.

Bài viết cùng chuyên mục